Świetlica szkolna

jest czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 16.00

a wychowawcami świetlicy są
panie mgr Aleksandra Maźnio i mgr Julita Sokołowska.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Rodzice zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia dziecka do świetlicy. Rodzice proszeni są o wyposażenie dziecka w materiały plastyczne (blok rysunkowy, plastelina, klej, wycinanki, kredki, farby, teczka na prace plastyczne dziecka, itp.). Wymiana informacji pomiędzy wychowawcami świetlicy a rodzicami odbywa się za pomocą zeszytu korespondencji lub telefonicznie pod nr tel. 032 455 48 30 wewnętrzny 4.

Regulamin 

Zadaniem świetlicy jest:

 • organizowanie uczniom czasu wolnego poza lekcjami poprzez zapewnienie im kulturalnej, i zaplanowanej rozrywki oraz wypoczynku,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i zdolności,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i przygotowanie do życia społecznego,
 • pomoc w przygotowaniu zadań szkolnych oraz utrwalanie wiadomości zdobytych w szkole,
 • zapewnienie dzieciom racjonalnych posiłków.

Prawa i obowiązki ucznia przebywającego na świetlicy:

 • Regularne, ustalone i uzgodnione z domem rodzinnym i planem szkoły uczęszczanie na zajęcia – obowiązek usprawiedliwiania nieobecności.
 • Kulturalne zachowanie się w czasie zajęć w stosunku do wychowawców i kolegów.
 • Dbanie o estetyczny wygląd swój i świetlicy. Szanowanie sprzętu, opieka nad nim oraz oszczędne gospodarowanie materiałem, z którego się korzysta.
 • Chętny, dobrowolny udział w pracach społecznie użytecznych świetlicy (dyżury, pomoc młodszym itp.).
 • Czynny udział w wybranym przez siebie kole zainteresowań.
 • W kulturalny sposób organizowanie czasu wolnego sobie i innym.

Wyróżnienia:

pochwała udzielona przez wychowawcę lub kierownika świetlicy,

pochwała udzielona przez samorząd,

pochwała wobec wszystkich uczniów szkoły na apelu,

dyplom, nagroda rzeczowa (książka, słodycze itp.),

przyznanie odznaki,

honorowe pełnienie określonych funkcji w świetlicy.

Kary:

upomnienie przez wychowawcę lub kierownika świetlicy,

nagana udzielona przez wychowawcę lub kierownika świetlicy,

zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy,

usunięcie ze świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły i domem rodzinnym.

Zabawa

Stołówka 

1. Stołówka szkolna jest pomieszczeniem przeznaczonym do spożywania posiłków. W miejscu tym obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.

2. W szkole obowiązują dwie przerwy obiadowe:

• pierwsza dla klas l, II, III

• druga dla klas IV, V, VI.

Uczniowie klas starszych mogą skorzystać z obiadów po pierwszej przerwie obiadowej pod warunkiem, że ukończyli zajęcia dydaktyczne.

3. Należy pamiętać, że:

 • na obiad przychodzimy w wyznaczonych godzinach,

 • zachowujemy szczególną ostrożność przy przemieszczaniu się z posiłkiem,

 • zwracamy uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych,

 • posiłki spożywamy w spokoju i ciszy,

 • pozostawiając miejsca spożywania posiłków w należytym porządku,

 • dbamy o ład i porządek pomieszczenia, a także o wszystkie przedmioty znajdujące się w stołówce.

4. Zabrania się: • biegania, popychania, hałasowania, itp. • niszczenia zastawy stołowej, tac i innych przedmiotów znajdujących się w stołówce szkolnej (za wszelkie celowe zniszczenia odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie ucznia).

5. Niedostosowanie się do w/w zasad spowoduje kary w postaci: • upomnienia ustnego udzielonego przez wychowawcę świetlicy szkolnej. • upomnienia ustnego udzielonego przez dyrektora szkoły. • upomnienia z wpisaniem do zeszytu uwag obowiązującego w stołówce szkolnej. • wpisu punktów ujemnych z zachowania do dziennika szkolnego. • ustnego lub pisemnego powiadomienia rodziców lub opiekunów.

Kółko rozrywek umysłowych.

Łamigłówki mądrej główki

Jeśli lubisz rozwiązywać łamigłówki, zagadki, krzyżówki, rebusy to zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach. Kółko skierowane jest dla uczniów klas I-III. Zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej w poniedziałki i piątki.
Celem działalności kółka jest:
rozwijanie sprawności umysłowej i zainteresowań zabawami logicznymi uczniów,
doskonalenie zdolności logicznego myślenia,
wspieranie rozwoju uczniów,
rozwijanie pamięci, wyobraźni,
doskonalenie umiejętności współpracy koleżeńskiej,
rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
Formy pracy:
zabawowa,
zbiorowa,
indywidualna.

Środki stosowane na zajęciach:
zagadki, uzupełnianki,
krzyżówki, łamigłówki,
testy.
Zajęcia prowadzi pani Julita Sokołowska.