regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim

1.Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie placówek należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom na terenie obiektów oraz wokół nich , zapewnienie porządku publicznego i ochrona mienia, a także ochrona przeciwpożarowa. Podstawą prawną zastosowania monitoringu wizyjnego jest Prawo oświatowe oraz Ustawa kodeks pracy.
2.W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku, czasu pobytu, miejsca pobytu.
3.Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 66, kontakt do administratora e-mail: zsp7@wodzislaw-slaski.pl , telefon/fax: +48 32 4554830
4.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ,44-300 Wodzisław Śląski,ul.26 Marca 66 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
5.Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia: korytarze szkolne, wejścia do szkoły, boiska szkolne, parking szkolny, teren wokół szkoły/przedszkola, umywalnie. 6.Monitoring nie obejmuje sal lekcyjnych, sal przedszkolnych, pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń socjalnych.
7.Na system monitoringu składają się kamery , urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
8.Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
9.Monitoring funkcjonuje całodobowo.
10.Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.
11.Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje przez okres 14 dni. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone. 11.Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
12.Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
13.Osoba , której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14.Osoba , której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez gody tych osób.
15.Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
16.Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.

Zatwierdził:
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Wodzisławiu Śląskim