klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwanym dalej ” RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 z siedzibą – 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 66, kontakt do administratora e-mail: zsp7@wodzislaw-slaski.pl , telefon: +48 32 455 37 36.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 66 z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

3. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych jednostki.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7. Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to osobie, której dane dotyczą nie przysługuje :

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Podanie danych osobowych dziecka, jego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru dziecka jest wymogiem ustawowym i w przypadku nie podania danych dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte do naszej szkoły, natomiast wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest w pełni dobrowolne.