Co w duszy gra?

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

„CO W DUSZY GRA”

Program opracowały: Dorota Zawada i Anna Cielemęcka 

nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim

 1. WSTĘP

Program zajęć pozalekcyjnych „Co w duszy gra” adresowany jest dla dzieci w wieku 4-7 lat, które pragną rozwijać swoje umiejętności artystyczne, muzyczne, twórcze i miło spędzać czas na zabawie 

z rówieśnikami   w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Program zakłada realizację treści w ciągu roku szkolnego 2021/2022 w wymiarze 1:15h w dwóch grupach wiekowych: 4 i 5-latki oraz 6 i 7-latki. Udział w zajęciach ma charakter  dobrowolny i wynikać będzie z naturalnego dążenia dziecka do aktywności.

O zapisie do grupy będzie decydować kolejność zapisu oraz złożenie kompletu dokumentów przez rodziców/ opiekunów dziecka. 

Cele i treści sformułowane zostały tak, aby rozbudzać wewnętrzną potrzebę wszechstronnego  rozwoju i twórczej osobowości dzieci. Planowane w ramach realizacji programu, działania rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

 • CELE PROGRAMU:

OGÓLNE CELE  KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

Głównym celem programu „Co w duszy gra” jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków. Jak również aktywizacja dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i ich integracja z rówieśnikami.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych,
 • Kształtowanie postaw prospołecznych,
 • Rozbudzenie naturalnej empatii i chęci współdziałania z osobami o specjalnych potrzebach,
 • Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych oraz prawidłowej postawy ciała,
 • Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się w przestrzeni i pracy z rekwizytem,
 • Kształtowanie poczucia rytmu,
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej,
 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej,
 • Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania zasad,
 • Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole, poczucia współodpowiedzialności za realizację i efekt finalny podjętych działań,
 • Kształtowanie aktywności ruchowej i zabawowej, zdolności artystycznych z wyeksponowaniem inwencji twórczej dzieci.